MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (2023)

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (2023)

 • Tài liệu tham khảo chính: Giáo trình Marketing thương mại điện tử Đại học Thương Mại
 • Slide bài giảng Marketing thương mại điện tử (bản mới, năm 2023)
 • Tài liệu đọc thêm: Marketing Online 4.0 (tác giả Nguyễn Phan Anh); E-Marketing (Tác giả Judy Strauss)

 

KẾT THÚC CHƯƠNG 1

Câu hỏi ôn tập

 1. Phân tích khái niệm và đặc điểm của MKT TMĐT
 2. Trình bày lợi ích, hạn chế của marketing TMĐT đối với doanh nghiệp/người tiêu dùng, có ví dụ minh họa. 
 3. Phân tích tác động của các nhân tố đến ứng dụng marketing TMĐT 
 4. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến marketing TMĐT. Doanh nghiệp truyền thống có thể ứng dụng marketing TMĐT như thế nào? Cho ví dụ minh họa. 
 5. Trình bày các cách thức áp dụng marketing TMĐT của các công ty kinh doanh truyền thống. Cho ví dụ minh họa. 
 6. “Marketing điện tử có thể giúp người tiêu dùng đánh giá chi phí và lợi ích chính xác hơn”. Nhận định này đúng hay sai? Tại sao?

KẾT THÚC CHƯƠNG 3

 1. Khái niệm truyền thông là gì? Khái niệm truyền thông điện tử là gì? Khái niệm truyền thông marketing tích hợp là gì?
 2. Đặc điểm và vai trò của marketing truyền thông điện tử?
 3. Quảng cáo trực tuyến là gì? Có bao nhiêu công cụ quảng cáo trực tuyến phổ biến? Vai trò của quảng cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp? Các mô hình quảng cáo trực tuyến phổ biến?
 4. Sự kiện trực tuyến là gì? Làm thế nào để tổ chức một sự kiện trực tuyến bán hàng hoặc ra mắt sản phẩm thành công?
 5. Xúc tiến thương mại điện tử là gì? Các công cụ hỗ trợ xúc tiến thương điện tử phổ biến hiện nay?
 6. So sánh Marketing trực tiếp điện tử với Marketing 1-tới-1
 7. Các hình thức phổ biến của marketing truyền thông xã hội là gì?
 8. Marketing truyền thông xã hội là gì? Các đặc điểm và vai trò của marketing truyền thông xã hội?
 9. eCRM là gì? Vai trò của eCRM đối với doanh nghiệp?

KẾT THÚC CHƯƠNG 4

 1. Chào hàng và chào hàng điện tử là gì? Nguyên lý chào hàng?
 2. Phân loại sản phẩm trong chào hàng điện tử?
 3. Những lợi ích của marketing thương mại điện tử trong việc phát triển sản phẩm chào hàng?
 4. Những đặc tính cơ bản của sản phẩm chào hàng trong thương mại điện tử?
 5. Thương hiệu là gì? Thương hiệu điện tử là gì? Làm thế nào để xây dựng được thương hiệu trên nền tảng Internet nói chung và thương mại điện tử nói riêng?
 6. Các chiến lược sản phẩm mới và xu hướng phát triển sản phẩm chào hàng trong Marketing điện tử bao gồm những gì?
 7. Chiến lược sáng tạo sản phẩm mới là gì? Làm thế nào để tạo ra được những sản phẩm hoàn toàn mới?
 8. Chiến lược cải tiến sản phẩm là gì? Làm thế nào để cải tiến được sản phẩm hiện có?
 9. Chiến lược tái định vị thương hiệu là gì? Làm thế nào để có thể thực hiện được chiến lược tái định vị hiệu quả?
 10. Chiến lược khác biệt hóa là gì? Làm thế nào để thực hiện được chiến lược khác biệt hóa thành công?
 11. Các xu hướng sử dụng công nghệ trong sản phẩm chào hàng bao gồm những xu hướng chính là gì?

KẾT THÚC CHƯƠNG 5

Câu hỏi ôn tập

 1. Quan điểm giá của người mua là gì?
 2. Phân tích các khái niệm Giá trị/ Giá bán/ Chi phí/ Lợi nhuận?
 3. Giải thích vì sao Internet là động lực góp phần giảm giá sản phẩm/ dịch vụ? Và ngược lại, Internet cũng là yếu tố gây ra sự tăng giá sản phẩm và dịch vụ?
 4. Phân tích sự thay đổi về sức mạnh/ quyền lực của người mua trong thương mại điện tử hiện nay
 5. Phân tích giá theo quan điểm của người bán?
 6. Các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến định giá bao gồm các nhân tố nào?
 7. Mục tiêu định giá là gì?
 8. Chiến lược marketing mix ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược định giá sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp?
 9. Có bao nhiêu chiến lược định giá trong thương mại điện tử?
 10. Phân tích chiến lược dẫn đạo về giá?
 11. Phân tích chiến lược định giá theo phân khúc thị trường?
 12. Phân tích chiến lược định giá theo phân khu vực địa lý?
 13. Phân tích chiến lược định giá theo giá trị?

 

KẾT THÚC CHƯƠNG 6

Câu hỏi ôn tập

 1. Khái niệm về kênh phân phối trong thương mại điện tử?
 2. Đặc điểm của kênh phân phối trong thương mại điện tử 
 3. Vai trò của phân phối trong thương mại điện tử?

KẾT THÚC CHƯƠNG 7

Câu hỏi ôn tập

 1. Khái niệm lập kế hoạch MKT điện tử
 2. Vai trò lập kế hoạch MKT điện tử
 3. Các cách lập kế hoạch MKT điện tử
 4. Quy trình lập kế hoạch MKT điện tử

 


Bài viết liên quan