P1 (Products): Chiến lược sản phẩm là gì? -  P2 (Prices): Chiến lược giá là gì? -  P3 (Promotions): Chiến lược quảng bá và xúc tiến bán là gì? -  P4 (Places): Chiến lược kênh phân phối là gì? Sau này, giáo sư Philip Kotler đã cập nhật lên, thêm 3 chữ P(s) nữa thành mô hình marketing hỗn hợp 7Ps. Với Mô hình marketing hỗn hợp 7Ps bao gồm: 4Ps cũ đã có và phối hợp thêm với 3Ps mới. -  P5 (People): Chiến lược tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự trong marketing -  P6 (Process): Quy trình hóa -  P7 (Physical Evidence): Các minh chứng
Liên Hệ PA Marketing