Cẩm nang sinh viên Đại học Thương Mại (TMU) 2021

Cẩm nang sinh viên Đại học Thương Mại (TMU) 2021

(Nguồn: Website Đại học Thương Mại)

Tải Cẩm nang sinh viên TMU 2021

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung Thư ngỏ của Hiệu trưởng

1.1. Lịch sử hình thành

1.2. Sứ mệnh – Tầm nhìn – Các giá trị cốt lõi

1.3. Các chương trình đào tạo trình độ đại học

1.4. Cơ sở vật chất

2.1. Quy định về đào tạo

2.1.1. Kế hoạch học tập

2.1.2. Đăng ký học tập

2.1.3. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Công nghệ thông tin

2.1.4. Đánh giá kết quả học tập, xếp loại học lực và xử lý kết quả học tập

2.1.5. Xét và công nhận tốt nghiệp

2.2. Quy định về khảo thí

2.2.1. Đánh giá và thi kết thúc học phần

2.2.2. Vắng thi, hoãn thi, xem xét lại bài thi hết học phần, xác nhận kết quả học tập

2.3. Quy định công tác sinh viên

2.3.1. Lớp hành chính, lớp học phần, lớp thảo luận

2.3.2. Nhiệm vụ và quyền của sinh viên

2.3.3. Các hành vi không được làm

2.3.4. Quy tắc ứng xử

2.3.5. Giải quyết thủ tục hành chính

2.3.6. Xử lý kỷ luật

2.3.7. Đánh giá rèn luyện

2.3.8. Khen thưởng

2.4. Quy định về tài chính

2.4.1. Chính sách học phí

2.4.2. Quy định, hình thức, thời gian, mức học phí, thời hạn, số tiền và xử lý các trường hợp nộp học phí chậm

2.4.3. Miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội

2.3.4. Học bổng và tín dụng cho sinh viên

2. Các quy định Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Thương mại Năm học 2021 – 2022

3.1. Quản lý tài khoản cá nhân và học trực tuyến qua phần mềm

3.1.1. Trang thông tin cá nhân của sinh viên

3.1.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực tuyến

3.2. Thư viện 3.2.1. Các nguồn tài nguyên của Thư viện Trường Đại học Thương mại

3.2.2. Hướng dẫn sử dụng tài nguyên

3.2.3. Hướng dẫn sử dụng các cơ sở dữ liệu và sách điện tử

3.3. Trao đổi sinh viên quốc tế

3.3.1. Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế

3.3.2. Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn

3.3.3. Điều kiện đăng ký tham gia chương trình trao đổi, giao lưu, đào tạo ngắn hạn

3.4. Phát triển kỹ năng

3.5. Đoàn Thanh niên và các Câu lạc bộ, hội, nhóm sinh viên

3.5.1. Đoàn Thanh niên

3.5.2. Các Câu lạc bộ sinh viên

3.6. Ký túc xá và Y tế

3.6.1. Ký túc xá

3.6.2 Y tế – Phòng dịch bệnh


Bài viết liên quan