Học phần Thương mại điện tử căn bản

thương mại điện tử

Học phần Thương mại điện tử căn bản và tài liệu học phần thương mại điện tử căn bản.

Chương 1:   Tổng quan thương mại điện tử
Giới thiệu học phần, giáo viên giảng dạy HP, những quy định chung trong quá trình giảng dạy của GV
Giao đề tài thảo luận cho các nhóm, hướng dẫn chung cách làm sản phẩm thảo luận
1.1. Sự hình thành và phát triển của thương mại điện tử
1.2. Khái niệm thương mại điện tử
1.3. Phạm vi và chức năng của thương mại điện tử
Chương 1:  Tổng quan thương mại điện tử (tiếp)
Nhắc lại, tóm lược nội dung cơ bản buổi 1 và dẫn nhập nội dung giảng dạy hoặc hỏi, kiểm tra… sinh viên
1.4. Lợi ích và trở ngại đối với thương mại điện tử

– Giới thiệu một số câu chuyện ứng dụng TMĐT thành công

1.5. Những điều kiện áp dụng thương mại điện tử

1.6. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu học phần thương mại điện tử căn bản

Chương 2: Thị trường và hành vi mua của khách hàng trong thương mại điện tử
2.1. Thị trường trong TMĐT
2.2. Khách hàng trong thương mại điện tử
Chương 2: Thị trường và hành vi mua của khách hàng trong thương mại điện tử
2.3. Ảnh hưởng của khách hàng tới thương mại điện tử của doanh nghiệp
Chương 3: Kết cấu hạ tầng của thương mại điện tử

3.1. Khái niệm thành và ý nghĩa của việc tổ chức kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông cho thương mại điện tử

3.2. Kết cấu hạ tầng ngoại vi của TMĐT

3.3. Kết cấu hạ tầng CNTT của doanh nghiệp

Chương 4: Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử
4.1. Khái niệm, các nhân tố cơ bản của mô hình kinh doanh thương mại điện tử
4.2. Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C e-commerce)
4.3. Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (B2B e-commerce)
4.4. Các mô hình kinh doanh đặc thù của thương mại điện tử
Giới thiệu sv làm quen truy cập các website tìm hiểu mô hình kinh doanh
Chương 5: Giao dịch trong thương mại điện tử

5.1. Chuỗi giá trị thương mại

5.2. Một số giao dịch cơ bản trong thương mại điện tử

5.3. Một số hệ thống giao dịch trong thương mại điện tử

Chương 6: Thanh toán trong thương mại điện tử
6.1. Khái niệm và phân biệt thanh toán điện tử với thanh toán truyền thống
6.2. Các hệ thống thanh toán điện tử
6.2. Các hệ thống thanh toán điện tử
Chương 7: An toàn thương mại điện tử
7.1. Định nghĩa, những vấn đề đặt ra cho an toàn thương mại điện tử
7.2. Các nguy cơ và các hình thức tấn công đe dọa an toàn thương mại điện tử
7.3. Quản trị an toàn thương mại điện tử
7.4. Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử
Chương 8:  Các khía cạnh luật pháp, đạo đức và xã hội của TMĐT

8.1. Các khía cạnh đạo đức và pháp luật của thương mại điện tử

8.2. Sự gian lận trong thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng và người bán hàng trong thương mại điện tử
8.3. Một số vấn đệ xã hội của thương mại điện tử
Chương 9: Dự án thương mại điện tử
9.1. Xây dựng kế hoạch cho dự án thương mại điện tử
9.2. Tự phát triển và thuê ngoài
9.3. Quản lí thực thi dự án thương mại điện tử
Chương 10: Những lĩnh vực ứng dụng và tương lai của TMĐT

10.1. Những lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử

10.2. Tương lai thương mại điện tử

Slide Hoc phan Thuong mai dien tu can ban

Bản quyền tài liệu thuộc về Bộ môn Thương mại điện tử – Trường Đại học Thương Mại dành cho sinh viên học học phần này.

Slide


Bài viết liên quan